تغییر زبان

Persian, Farsi

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی (TTC)

 

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی (TTC) به طور کلی یک دوره آموزشی اولیه برای معلمان و مدرسان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم / خارجی است که فاقد تجربه لازم در این حرفه هستند. هدف دوره ایجاد آگاهی های زبانی و کسب مهارت های عملی لازم در معلمان تازه کار یا کم تجربه است تا آنها را با دانش، منابع آموزشی و مهمتر از همه اعتماد به نفس لازم برای قرار گرفتن در مقابل زبان آموزان در کلاس درس مجهز کند.
این دوره به طور کلی شامل بخش هایی در مورد آموزش مهارت های اصلی و فرعی (سیستم های) زبان و بخش هایی در مورد مهارت های تصحیح خطای زبان آموزان و تکنیک های ارائه بازخورد، برنامه ریزی درسی ، مدیریت کلاس ، و ... می باشد. این دوره ترکیبی از مطالب ارائه شده نظری و عملی در کلاس است که توسط استاد ارائه می شود. شرکت کنندگان نیز ملزم به انجام برنامه های تمرین تدریس (TP) و اجرای نهایی تدریس (Demo) هستند.

شرح دوره: این دوره تربیت معلم زبان که به صورت آنلاین برگزار می شود دارای 15 ساعت ارائه مطالب نظری و عملی در کلاس و 15 ساعت انجام فعالیت های تعیین شده از سوی استادان است که به صورت غیر همزمان اجرا می شود. فعالیت های غیر همزمان شامل مشاهده کلاس واقعی، نوشتن و تحلیل برنامه درسی و ارائه درس (دمو) در محیط واقعی می باشد. شرکت کنندگانی که فعالیت های مقرر را با موفقیت انجام می دهند، یک "گواهی موفقیت" درجه بندی شده دریافت می کنند. در صورتی که شرکت کننده موفق به انجام فعالیت ها نشوند، تنها "گواهی شرکت در دوره" را دریافت می کنند. 

محتوای دوره: محتوای ارائه شده در دوره شامل بخش های مختلف زیر می شود:

روش تدریس مهارت خواندن درک مطلب ، روش تدریس مهارت شنیدن و درک مطلب ، روش تدریس مهارت صحبت کردن، روش تدریس مهارت نوشتن، روش تدریس واژگان ، روش تدریس دستور زبان ، مهارت های تصحیح خطای زبان آموزان و تکنیک های ارائه بازخورد، برنامه ریزی درسی ، مدیریت کلاس.

Current tutors

تاریخ‌ها

3 Days (Farvardin 16, 18, 20)

Hours: 17-22 (30 hours), Sync & Async

COURSE START DATE:

Saturday, April 4, 2020 (Farvardin 16, 1399)

EARLY-BIRD REGISTRATION 1:

Sunday, March 29, 2020 (Farvardin 10, 1399)

EARLY-BIRD REGISTRATION 2:

Thursday, April 2, 2020 (Farvardin 14, 1399)

Pricing & Registration

COURSE FEE:

  • Regular: 420,000 Toman
  • Early bird 1 (30% off): 295,000 Toman (Sunday, Farvardin 10, 1399)
  • Early bird 2 (15% off): 350,000 Toman (Thursday, Farvardin 14, 1399)

آیین نامه Eltacademia 

مراحل ثبت نام:

  1. ثبت نام در وب سایت (برای کاربران جدید)
  2. آیین نامه را می پذیرم/ پرداخت آنلاین

Past courses (image gallery)